Yleisehdot

 1. Salassapito-, korvausvelvollisuus ja vastuunrajoitukset

Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet ja salassapitorikkomukset pyritään

ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Salassapitorikkomuksista tulemme aina vaatimaan rahallista korvausta vahingosta, jos se aiheuttaa taloudellista vahinkoa tai on haitannut yrityksemme imagoa.

Mikäli ratkaisuun ei ole päästy (1) yhden kuukauden kuluessa erimielisyyden tai

salassapitorikkomuksen toteamisesta, ratkaistaan riita molempiin osapuoliin nähden ulkopuolisen lainopillisen sovittelijan toimesta. Tarvittaessa sovittelija määrätään arvalla kahden ehdokkaan kesken. Sovittelijan tulee antaa ratkaisunsa kuukauden kuluessa valinnastaan, ja ratkaisu sitoo molempia osapuolia, eikä siitä ole valitusmahdollisuutta.

 1. Lisenssit

Kaikki palveluiden mukana tulevat lisenssit ovat Oy Crea Nova Hosting Solutions Ltd:n omaisuutta, eivätkä näin ole asiakkaan omistuksessa vaan vuokralla voimassa olevan sopimuksen ajan. Sopimuksen päätyttyä asiakas on velvollinen poistamaan ohjelmistot (lisenssit) niiltä laitteilta, johon Creanovan asiantuntijoilla ei ole pääsyä, viimeistään seitsemän (7) arkipäivää sopimuksen päättymisen jälkeen. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin, mikäli ratkaisuun ei päästä niin lisenssien väärinkäytöstä voi seurata oikeudellisia toimenpiteitä.

 1. Sopimuksen siirto

Oy Crea Nova Hosting Solutions Ltd:llä on oikeus siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa vastaavalle yritykselle ilmoittamalla asiasta etukäteen verkkopalvelun tai

sähköpostin kautta, esimerkiksi yrityskaupan johdosta.

 1. Vastuurajoitukset

Oy Crea Nova Hosting Solutions Ltd ei vastaa muiden palveluntarjoajien toiminnasta, palveluista tai tuotteista. Eikä myöskään vastaa vahingoista, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta Oy Crea Nova Hosting Solutions Ltd:n toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi.

 • Viranomaisen toimenpide
 • Sota tai sen uhka, kapina tai mellakka
 • Oy Crea Nova Hosting Solutions Ltd:stä riippumaton häiriö postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä tiedon siirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä tai sähkön saannissa
 • Tulipalon tai muun turman aiheuttama keskeytys tai viivästys pankin toiminnassa
 • Työtaistelutoimi kuten lakko, sulku, boikotti tai saarto, vaikka se ei Oy Crea Nova Hosting Solutions Ltd:tä koskisikaan

Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu olosuhde oikeuttaa Oy Crea Nova Hosting Solutions Ltd:n keskeyttämään palveluiden tarjoamisen toistaiseksi.

 1. Riitatapausten ratkaisu

Tähän käyttösopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet ja riitaisuudet sopimuksen ehtojen suhteen ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvottelut eivät johda yksimielisyyteen, ratkaistaan ne Helsingin käräjäoikeudessa.

Sopimusehdot

 1. Sopimusosapuolet

Tämän sopimuksen osapuolet ovat Oy Crea Nova Hosting Solutions Ltd joka on palvelua tarjoava taho, josta jäljempänä käytetään nimitystä toimittaja sekä palvelua käyttävä taho, josta jäljempänä käytetään nimitystä asiakas.

 1. Sopimuksen kohde

Tällä sopimuksella sovitaan asiakkaan käyttöoikeudesta toimittajan konesalipalveluihin ja / tai muihin tarjottaviin palveluihin, alla mainituin ehdoin. Asiakas sitoutuu käyttämään toimittajan palvelua tässä sopimuksessa mainituin ehdoin.

 1. Toimittajan vastuu

Toimittaja vastaa oman tietoverkkonsa toimivuudesta. Viat korjataan mahdollisimman pian,
palveluajan ja / tai sovitun vasteajan puitteissa.
Toimittaja on velvollinen korvaamaan asiakkaille seisonta-ajan vahingon jos se ylittää 30 minuttia.
Korvauksen määrä on verrannollinen asiakkaiden maksamiin palvelumaksuihin 1 kk ajalta.

 • Toimittajan tehtävä on tuottaa konesalipalveluita asiakkaalle
 • Toimittajalla on oikeus tuottaa konesalipalveluita parhaaksi katsomallaan tavalla
 • Toimittajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu. Keskeytyksestä ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen sähköpostitse tai tavallisen postin välityksellä asiakkaan antamiin yhteystietoihin tai creanova.org Internet sivulla
 • Toimittajalla on oikeus siirtää asiakkaan informaatiota toiseen mediaan (oikeus tehdä varmuuskopio)
 • Toimittaja vastaa omasta huolimattomuudestaan aiheutuneista vahingoista. Vastuu

rajoittuu kuitenkin enintään kahden (2) kuukauden toimittajan asiakkaan kiinteitä kuukausimaksuja vastaavaan summaan

 • Toimittaja ei vastaa ulkopuolisten tuottaman informaation sisällöstä tai toimivuudesta, eikä näistä aiheutuvista häiriöistä
 • Toimittaja ei vastaa Internetissä toimivien ulkopuolisten aiheuttamista häiriöistä
 • Toimittaja ei vastaa konsultointivirheistä
 • Toimittaja ei vastaa asiakkaan palvelimilla olevista ohjelmistoista
 1. Asiakkaan vastuu

Asiakas itse vastaa palvelimille itse asennettujen ohjelmistojen lisensseistä.

 • Asiakas vastaa kaikista Internetin käyttöä varten tarvittavista laitteista, yhteyksistä ja ohjelmista.
 • Asiakas ei saa edes osittain myydä eteenpäin toimittajalta ostamiaan pilvipalveluja.
 • Asiakas ei myöskään saa jakaa pilvipalveluitaan kolmannen osapuolen kanssa. Jälleen myyntiä varten toimittajalla on omat tapansa toimia.
 • Creanovan palvelimella ei saa säilyttää tai suorittaa seuraavanlaista materiaalia, sovelluksia tai sisältöä: lapsiporno, hakkerointi, krakkerointi, porttiskannaus, spammaus eikä lain ja hyvien tapojen vastaista materiaalia.
 • Asiakas vastaa kaikesta hänen Internet-palvelinliittymänsä kautta tapahtuvasta toiminnasta ja sitä kautta julkaisemastaan aineistosta.
 • Asiakas on lopullisesti vastuusta itse varmuuskopioinnista. Toimittajaa ei voida pitää vastuullisena informaation menetyksestä.
 • Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksensa käytöstä ja sitoutuu säilyttämään salasanansa siten, ettei se joudu sivullisten tietoon.
 • Asiakas voidaan saattaa korvausvelvolliseksi, mikäli hän toiminnallaan on aiheuttanut

palvelimen toiminnan häiriintymistä tai tiedostojen tuhoutumista. Korvausvelvollisuus koskee myös jos asiakas on edesauttanut sivullisten pääsyä palvelimelle niin, että nämä ovat päässeet tuottamaan toimittajalle vahinkoja, tai jos hän on aiheuttanut muuta seikkoihin rinnastettavia häiriöitä, joiden seurauksena palvelimen toiminta on vahingoittunut.

 • Asiakas vastaa omien järjestelmien tietoturvallisuudesta.
 1. Maksut, laskutus ja maksuehdot
 • Asiakas maksaa avausmaksun ja käyttömaksun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
 • Maksu suoritetaan kuukausittain etukäteen laskua vastaan.
 • Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava, mikäli lasku on virheellinen.
 • Laskut maksetaan niissä mainittuina eräpäivinä. Mikäli maksu myöhästyy, on toimittajan mahdollisuus periä maksusta lakisääteistä viivästyskorkoa. Jokaisesta lähetetystä maksukehotuksesta peritään aina 5,00 euroa.
 • Asiakkaan on joko sähköpostin välityksellä, puhelimitse taikka kirjallisesti ilmoitettava mikäli hänen laskutusosoitteensa muuttuu.
 • Toimittajalla on oikeus muuttaa hinnoittelua, jos asiakkaan aiheuttama liikenne poikkeaa runsaasti normaalista liikenteestä.
 • Veloitettuja käyttömaksuja ei palauteta.
 1. Sopimusehtojen muutos
 • Toimittajalla on oikeus muuttaa palvelujen sisältöä tai hinnoittelua välittömästi, mikäli muutos katsotaan aiheelliseksi.
 • Suurimmista muutoksista toimittajalla on ilmoitettava asiakkaalle vähintään 30 päivää ennen näiden voimaan astumista.
 1. Sopimuksen muodostaminen ja voimassaolo
 • Asiakkaan ja toimittajan välille muodostuu sopimus, kun asiakas on suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti tilannut palvelun. Toimittajan katsotaan hyväksyneen asiakkaan, kun toimittaja on toimittanut vahvistuksen palveluihin tai palvelu on edes osittain toimitettu asiakkaalle.
 • Sopimus on voimassa toistaiseksi ja jos muuta ei ole mainittu sopimusjakso uudelle palvelulle on vähintään kolme (3) kuukautta. Vuosilaskutuksella olevien palveluiden sopimusjakso on aina kaksitoista (12) kuukautta.
 • Mikäli asiakas ei ole irtisanonut palveluita vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen uuden sopimusjakson alkamista, sopimusta jatketaan automaattisesti kulloinkin voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti. Voimassaolevat sopimusehdot julkaistaan toimittajan kotisivuilla. (www.creanova.org).
 1. Sopimuksen irtisanominen

Irtisanomisesta on ilmoitettava kirjallisesti postitse tai sähköpostilla allekirjoituksen kera vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen uuden sopimusjakson alkamista. Kun toimittaja on hyväksynyt irtisanomisilmoituksen, asiakkaalle lähetetään vahvistus irtisanoutumisesta

sähköpostitse tai tavallisen postin välityksellä.

 1. Sopimuksen siirtäminen
 • Toimittajalla on oikeus siirtää asiakkaan sopimus kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta.
 • Asiakas ei saa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toimittajan suostumusta.
 1. Peruuttamisoikeus

Kuluttajasuojalain kuudennen (6.) luvun 16§:n nojalla palvelulla ei ole saman luvun 15§:n säätämää 14 vuorokauden peruuttamisoikeutta.

 1. Verkkotunnuksiin liittyvät ehdot
 • Asiakkaan tulee perehtyä verkkotunnusrekisterien erillisiin sopimusehtoihin ja hyväksyä ne. Sopimusehdot ovat saatavilla kyseisten verkkotunnusrekisterien Internet-sivustoilla
 • Toimittaja rekisteröi asiakkaan verkkotunnuksen kolmansien osapuolien ylläpitämien

rekisteröintipalvelujen kautta toimien rekisteröinnissä asiakkaan maksun välittäjänä ja valtuutettuna.

 • Verkkotunnus rekisteröidään pelkästään asiakkaan antamien tietojen perusteella, joten

asiakkaan tulee varmistua tietojen oikeellisuudesta. Asiakas vastaa siitä, että hänellä on

käyttöoikeus rekisteröitävään verkkotunnukseen.

 • Mikäli rekisteröintiä haetaan verkkotunnuslain tai muiden säädösten tai sopimusehtojen

vastaisesti, voi Viestintävirasto tai muu viranomainen / rekisterinpitäjä hylätä tai perua

rekisteröinnin. Näissä tapauksissa toimittaja ei hyvitä asiakkaalle tämän suorittamia

rekisteröinti- tai palvelumaksuja.

 • Mikäli asiakas ei kahden viikon kuluessa pysty esittämään hyväksyttävää oikeutta

rekisteröinnilleen, on mahdollista, että rekisteröinti jää toteutumatta tai se perutaan

jälkikäteen. Näissä tapauksissa toimittaja ei hyvitä asiakkaalle tämän suorittamia

rekisteröinti- tai palvelumaksuja

 • Mikäli toimittaja ylläpitää asiakkaan verkkotunnuksia tai on rekisteröinyt asiakkaan

verkkotunnuksen, on toimittajalla myös oikeus uusia verkkotunnus asiakkaan

lukuun ja periä siitä aiheutuvat kustannukset asiakkaalta. Toimittajalla ei ole

velvollisuutta uusia asiakkaan verkkotunnusta. Asiakas on velvollinen itse vastaamaan siitä, että asiakkaan verkkotunnus ei vanhene.

 • Verkkotunnussiirroissa asiakas vastaa kokonaan itse siitä että verkkotunnuksen siirto onnistuu. Asiakas on velvollinen varmistamaan, että verkkotunnussiirto on onnistunut.
 1. Ylivoimainen este

Ylivoimaisena esteenä on pidettävä, mikäli ne estävät sopimuksen täyttämisen tai tekevät sen

toteuttamisesta kohtuuttoman vaikean esim. seuraavissa tilanteissa: työselkkaus ja kaikki muut sellaiset seikat, joihin sopijapuolet eivät itse voi vaikuttaa, kuten tulipalo, sota, liikekannallepano, pakko-otto, takavarikko, valuuttarajoitukset, kapina, sähkökatko, häiriö tele- ja/tai Internet-liikenteessä. Toimittaja vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudesta maksaa vahingonkorvausta ylivoimaisen esteen vaikutusajaksi tai siitä kohdistuvista suorista tai epäsuorista kustannuksista